POSTER BİLDİRİLER

ID Sunum Kodu Başlık İsim
3531 P-01 Multipl Miyelomlu Olgulara Bütüncül Sitogenetik Yaklaşım: Beş yıllık hasta profili ile retrospektif bir çalışma Gülleyla Kılıç
3532 P-02 İyi Bilinen Bir Fenotipin Nadir Prezentasyonu; Perinatal Lethal Gaucher Hastalığı Sinan Akbaş
3533 P-03

PIEZO1 İlişkili Dehidrate Herediter Stomasitoz-Herediter Kserositoz: Olgu Sunumu

Esma Nur Konur
3535 P-04 Meme kanseri hastalarında CYP2D6, BRCA1, BRCA2, TP53, GSTP1 gen mutasyonları ile tamoksifen direnci arasındaki ilişkinin araştırılması Deniz Kıraç
3537 P-05 İmatinib Dirençli Kronik Myeloid Lösemi Hücre Hattına Karşı Gelişen Doğal Öldürücü Hücre Yanıtının Araştırılması Merve Soğancı
3540 P-06 Herediter Sferositoz Hastalarında Genotipik Özellikler ve Kliniğe Etkileri Ceren Alavanda
3574 P-07 Tek Merkez Verileri ile Hbb Dizi Analizi Sonuçları: Hemoglobin Varyantları Ve Beta Talasemi Mutasyonları Şevval Toylan Çeker
3638 P-09 Klinik Ekzom Dizileme Yapılan 125 Hastada İkincil Bulgularda Saptanan Kanser Yatkınlığı Mutasyonları Salih Burak Erarslan
3655 P-10 Lenfoproliferatif Hastalıklarda Ayırıcı Tanıda Düşünülmesi Gereken Nadir Bir Sendrom: RAS İlişkili Otoimmün Lökoproliferatif Hastalık Behiye Tuğçe Yıldırım
3659 P-11 Nadir bir varyant: İlave bir PML-RARA gen füzyonu etkisinin iki olguda değerlendirilmesi Dicle Ballikaya Aracı
3771 P-12 Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu – Novel Germline Varyant Ebru Akçay Aksel
3772 P-13 Over Kanserli Bir Olguda Saptanan Novel BRCA-1 Mutasyonu Selvin Öztürk
3784 P-14 Trombositopeni ve fasiyal dismorfizm birlikteliği; Jacobsen sendromlu iki olgu Gülhanım Memiş
3785 P-15 Genç Yaş Prezentasyonlu Atipik Bir Kronik Myeloid Lösemi Olgusu Taha Bahsi
3786 P-16 Olgu Sunumu: Akut Eritroid Lösemide Nadir Bir Translokasyon Abdullatif Bakır
3787 P-17 Oküloektodermal Sendrom: Geniş ve Yeni Klinik Spektrumlu Bir Olgu Sunumu Sena Çetin
3790 P-18 Ekzom Verilerinin Yeniden Analizinde Saptanan DNAJC21 İlişkili Nadir Görülen Bir Kemik İliği Yetmezliği Sendromu Durmuş Durmaz
3794 P-19 Optik Gliom ve Gelişme Geriliği Eşlik Eden Nörofibromatozis Tip 1 Olgusunda Novel NF1 Mutasyonu Özlem Öz
3798 P-20 Nadir Bir Antite Ghosal Hematodiafizyel Displazi Tanılı Olgu Özge Hacer Demirbilek
3800 P-21 Akut myeloid lösemili hastada saptanan kompleks karyotip çözümlenmesinde genetik yöntemlerin birlikte kullanımı Miray Zorluer
3802 P-22 VHL geninde patojenik/muhtemel patojenik varyant saptanan olguların genotip-fenotip ilişkisi Derya Kaya
3804 P-23 Kolorektal Kanserli Klasik Familyal Adenomatöz Polipozis Sendromu Nedeni: APC Geni Talha Laçin
3814 P-24 Novel BRCA2 Geni Varyantı: İki Ayrı Kanser Vakasında Missense Splice Bölge Değişimi Mahmut Selman Yıldırım
3817 P-25 FANCG Geninde İlk Kez Homozigot Saptanmış Varyant: Fanconi Anemili Bir Vaka Sümeyye Şanal
3819 P-26 Endometrium Kanserli Olguda Novel BRCA2 Varyant Saptanması Sahra Acir
3821 P-27 Tiyopürin Grubu İlaç Toksisitesi ile İlişkili TPMT Varyantlarının Sıklığının Araştırılması Mustafa Oğuz Acar
3823 P-28 Trizomi 21 Tanılı Bir Yenidoğanda Geçici Anormal Miyelopoez ve GATA1 Geninde İki Somatik Varyant Elif Saraç
3824 P-29 Somatik dizileme ile saptanan bir kanser yatkınlık sendromu; Li-Fraumeni örneği Tuğba Deniz Kurnaz Demir
3825 P-30 Hipergonadotropik Hipogonadizm Kliniğinden T-ALL ve Fankoni Anemisi Tanısına; İlginç Bir Vaka Sunumu Kübra Özen
3829 P-31 Mozaik Alacalı Anöploidi Sendromu & Fanconi Anemisinde Örtüşen Bulgular; Bir Olgu Sunumu Sümeyra Özbolat
3831 P-32 MDS-AML'de izokromozom 21: Down sendromu olmayan bir pentazomi olgusu Kamil Utku Bayrak
3832 P-33 DNA Polimeraz Epsilon(POLE) geninde varyant saptanan hastalarda genotip fenotip korelasyonu Kübra Müge Çelik
3834 P-34 Meme Kanseri Olgusunda Saptanan Novel BARD1 Varyantı Rıdvan Savaş
3835 P-35 Hematolojik malignensi olgularında FLT3-ITD ve FLT3-TKD mutasyon sıklığının retrospektif olarak değerlendirilmesi Fatma Demir
3842 P-36 The first Turkish Family Reported in RUNX1 Germline Pathogenic Variant Accompanied By Familial Thrombocytopenia, CML, And AML. Şenol Demir
3844 P-37 Miyeloid neoplazi tanılı hastalarda somatik varyantların yeni nesil dizi analizi yöntemi ile değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi Sinem Kocagil
3848 P-38 Congenital Chromothripsis Including the Critical Region of 9q21.13 Microdeletion Syndrome Neslihan Cinkara
3854 P-39 2018-2023 yılları arasında Kuzey Kıbrıs’ta görülen hematolojik kanserler Mahmut Çerkez Ergören
3856 P-40 FANCI Geninde 3 Novel Varyant: Fanconi Anemisi Saptanan 2 Olguda Klinik ve Moleküler Bulgular Kübra Ateş
3860 P-41 Gastrik Kanser Hastalarında Mikrosatellite İnstabilite Durumunun Retrospektif Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi Büşra Saruhan
3867 P-42 Myeloid Neoplazilerin Tanı ve Prognozunun Belirlenmesinde Konvansiyonel Sitogenetik Çalışmaların Önemi: İki Olgu Örneği Gizem Nur İzgi